سرور مجازی ترکیه

VT-2
 • 2GB حافظه رم
 • 20GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-3
 • 4GB حافظه رم
 • 60GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-4
 • 6GB حافظه رم
 • 100GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 6vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-5
 • 8GB حافظه رم
 • 140GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 8vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-6
 • 12GB حافظه رم
 • 180GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 8vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر