سرور ابری Digitalocean

DX-2
 • 2GB حافظه رم
 • 50GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 1 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
DX-3
 • 4GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
DX-4
 • 8GB حافظه رم
 • 160GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 4 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
DX-5
 • 16GB حافظه رم
 • 320GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 6 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر
DX-6
 • 32GB حافظه رم
 • 640GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • Intel - 8 vCPU پردازنده
 • 1TB پهنای باند
 • Digitalocean دیتاسنتر