گواهینامه امنیتی SSL

Comodo-DV
 • خیر پشتیبانی از ir
 • بله امکان Reissue
 • خیر پشتیبانی از Subdomain
 • خیر صدور آنی
 • خیر نیاز به ارسال مدارک
 • بله قابل استفاده برای Enamad
Certum-DV
 • بله پشتیبانی از ir
 • بله امکان Reissue
 • خیر پشتیبانی از Subdomain
 • خیر صدور آنی
 • خیر نیاز به ارسال مدارک
 • بله قابل استفاده برای Enamad
Comodo-Wilcard
 • خیر پشتیبانی از ir
 • بله امکان Reissue
 • بله پشتیبانی از Subdomain
 • خیر صدور آنی
 • خیر نیاز به ارسال مدارک
 • بله قابل استفاده برای Enamad
Certum-Wilcard
 • بله پشتیبانی از ir
 • بله امکان Reissue
 • بله پشتیبانی از Subdomain
 • خیر صدور آنی
 • خیر نیاز به ارسال مدارک
 • بله قابل استفاده برای Enamad