سرور ابری Linode

LX-1 0 موجود است
 • 2GB حافظه رم
 • 50GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 1 vCPU پردازنده
 • 2TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
LX-2 0 موجود است
 • 4GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2 vCPU پردازنده
 • 4TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
LX-3 0 موجود است
 • 8GB حافظه رم
 • 160GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4 vCPU پردازنده
 • 5TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
LX-4 0 موجود است
 • 16GB حافظه رم
 • 320GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 6 vCPU پردازنده
 • 8TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر
LX-5 0 موجود است
 • 32GB حافظه رم
 • 640GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 8 vCPU پردازنده
 • 16TB پهنای باند
 • Linode دیتاسنتر