مرکز آموزش

بلاک کردن ترافیک بیت تورنت در سرورهای لینوکسی بوسیله فایروال

  • 6

جهت مسدود کردن ترافیک بیت تورنت در سرورهای لینوکسی بوسیله iptables می‌توانید از دستورات زیر استفاده نمایید.

iptables -A FORWARD -m string --algo bm --string "BitTorrent" -j LOGDROP
iptables -A FORWARD -m string --algo bm --string "BitTorrent protocol" -j LOGDROP
iptables -A FORWARD -m string --algo bm --string "peer_id=" -j LOGDROP
iptables -A FORWARD -m string --algo bm --string ".torrent" -j LOGDROP
iptables -A FORWARD -m string --algo bm --string "announce.php?passkey=" -j LOGDROP
iptables -A FORWARD -m string --algo bm --string "torrent" -j LOGDROP
iptables -A FORWARD -m string --algo bm --string "announce" -j LOGDROP
iptables -A FORWARD -m string --algo bm --string "info_hash" -j LOGDROP

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
« برگشت