سرور ابری آلمان

CX-1
 • 2GB حافظه رم
 • 20GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • Intel - 1 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
PX-1
 • 2GB حافظه رم
 • 40GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • AMD - 2 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
CX-2
 • 4GB حافظه رم
 • 40GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
PX-2
 • 4GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • AMD - 3 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
CX-3
 • 8GB حافظه رم
 • 80GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • Intel - 2 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
PX-3
 • 8GB حافظه رم
 • 160GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • AMD - 4 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
CX-4
 • 16GB حافظه رم
 • 160GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • Intel - 4 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
PX-4
 • 16GB حافظه رم
 • 240GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • AMD - 8 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
CX-5
 • 32GB حافظه رم
 • 240GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • Intel - 8 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر
PX-5
 • 32GB حافظه رم
 • 360GB فضای هارد
 • NVMe نوع هارد
 • AMD - 16 vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Hetzner دیتاسنتر