سرور مجازی ترکیه

VT-1
 • 1GB حافظه رم
 • 20GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 1vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-2
 • 2GB حافظه رم
 • 25GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 1vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-3
 • 4GB حافظه رم
 • 50GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 2vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-4
 • 6GB حافظه رم
 • 75GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 3vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-5
 • 8GB حافظه رم
 • 100GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 4vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر
VT-6
 • 12GB حافظه رم
 • 150GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • 6vCPU پردازنده
 • 20TB پهنای باند
 • Istanbul شهر